Page 8 - Turkchem Dergisi Ocak Şubat 2017
P. 8

Editörden / Editorial

  2017’nin ilk sayısından Merhabalar
  Greetings with the first Edition of the year 2017

  Öncelikle, 2017 yılının tüm ülkemize ve insanlığa barış ve sağlık  I would like to start with my heartfelt wish that 2017 brings peace
  getirmesini temenni ederim. Zira, bu iki kavram olmadan hiçbir   and wellbeing to our country and to the world; because, witho-
  şeyin anlamı yok. Umudumuzu eksiltmeden hoşgörüyü kaybet-      ut these two concepts, everything else would lose their meaning.
  meden yaşama sımsıkı tutunmak durumundayız. Umudun ol-       We need to stay hopeful and tolerant, we need to embrace life.
  madığı yerde, yaşamı anlamlı kılmak pek mümkün olmadığın-      Life loses its meaning when there is no hope; therefore, we need
  dan umutlarımızla ve hayallerimizle hayata yön vermeliyiz, gü-   to make our hopes and dreams be our guides to a better future.
  zel bir gelecek için.                        January-February edition of Turkchem Magazine focuses on
  Turkchem Dergisi’nin Ocak-Şubat sayısında İKMİB’in ihracat ve-   IKMIB’s (Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ As-
  rilerine yer verdik. Kimya sektöründe 2016 yılında 14 milyar do-  sociation) export data. Exportation in 2016 was 14 billion dollars,
  larlık ihracat gerçekleştirildi ve 2017’de beklenen ihracat hedefi and the forecast for the year 2017 is 15.5 billion dollars. You can
  15,5 milyar dolar. Sektörel Rapor bölümümüzden 2016 yılında-    find detailed information on the amount of exportation made to
  ki hangi ülkelere ne kadar ihracat yaptığımıza dair bilgilere de  respective countries in our Sectoral Report section. I would also
  ulaşabilirsiniz. Genel olarak tüm ayları kapsayan 2016 yılı de-   recommend reviewing the evaluation of 2016 data, covering all
  ğerlendirmesini de incelemenizi tavsiye ederim. Sektör olarak,   months. I wish that the sector achieves its 2017 targets.
  2017 yılında beklenen hedeflere ulaşmamızı temenni ederim.     This edition also covers three interviews that we hope you will
  Bu sayımızda, keyifle okuyacağınız 3 tane röportaja yer verdik.   enjoy.
  Sartonet firması Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Ömer        We had a pleasant conversation with the Founder and General
  Erdem’le keyifli bir söyleşi yaptık. Erdem, Sartorius ve Sartonet  Manager of Sartonet, Ömer Erdem. Erdem shared detailed infor-
  ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi verdi.          mation on Sartorius and Sartonet’s products and services.
  Gerçekleştirdiğimiz diğer söyleşide, Aleph Trade firması Kuru-   In our other interview, Founder and General Manager of Aleph
  cusu ve Genel Müdürü Sayın Yunus Emre Karahan sorularımızı     Trade, Yunus Emre Karahan answered our questions. Emphasi-
  yanıtladı. Genç ve dinamik bir ekip olduklarını vurgulayan Kara-  zing the young and dynamic structure of their team, Karahan says
  han, Afrika pazarına önem verdiklerini ve Afro Turco projeleriy-  that African market is especially important and they took very im-
  le bu pazarda çok olumlu adımlar attıklarını bildirdi.       portant steps in that market through Afro Turco projects.
  İncekaralar firması Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür İnce-    And in our interview with Özgür İncekara, Chairman of İncekara-
  kara ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; firmanın faaliyetleri ve  lar, we focused on the company’s activities and social responsi-
  sosyal sorumluluk kampanyaları hakkında sohbet ettik.        bility projects.
  Keyifle okuyacağınız bir sayı olması dileğiyle.           We hope you’ll enjoy our new edition.
  Sevgiyle kalın.                           Sincerely,

                                    Serap Kaptan

  facebook.com/chemmedia1                       www.linkedin.com/company/chem-media

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13